Przydatne linki:

 

A A A

Aktualności


Zapraszamy rodziny wielodzietne do udziału w bezpłatnym projekcie unijnym pt:.”Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z terenu gminy Opinogóra Górna”

 


 

Zaproszenia do złożenia ofert w projekcie ,,ROZWÓJ USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W SWIETLICY POD KASZTANAMI”

1.Wyjazd na basen: zapytanie
2. Korepetycje z matematyki: zapytanie
3. Korepetycje z jęz. angielskiego : zapytanie
4. Warsztaty socjoterapii: zapytanie
5. Warsztaty z umiejętności uczenia się : zapytanie

 


Nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie ,,ROZWÓJ USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W SWIETLICY POD KASZTANAMI”

 

1. Pracownik socjalny

2. Psycholog


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

OD 1 PAŹDZERNIKA 2017 ROKU  REALIZUJĘ  PROJEKT PN:

 

,,ROZWÓJ USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W SWIETLICY POD KASZTANAMI”

Rekrutacja do projektu trwa od 2 do 6 października 2017 r.

Więcej informacji znajdziesz TU

Regulamin projektu:regulaminZałącznik

 

 


OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zamieszkałej
w Opinogórze Górnej. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr. Tel. 023/671-70-78 w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

 


 

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej informuje, że od września 2017  roku będzie realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach programu operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1 268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej  i  1 028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Osoby i rodziny, które zainteresowane są tą formą pomocy powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej  i złożyć dokumenty członków rodziny potwierdzające uzyskany  dochód  z ostatniego miesiąca.

Kierownik GOPS

 


Bezpłatne porady prawne i psychologiczne !!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej informuję, że w ramach realizacji programów lokalnych:

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2021

 

Ø Przyjmuje radca prawny ( po wcześniejszym uzgodnieniu: tel: 23/571-70-78)

 

 

 

Ø Psycholog ( w każdy wtorek  tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu tel: 23/671-70-78).

 

 

ZAPRASZAMY !

 

 


 

Zapraszamy na PÓŁKOLONIE LETNIE !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci z gminy Opinogóra Górna do uczestnictwa w półkoloniach letnich organizowanych w świetlicy wiejskiej:

- zapewniamy świetną zabawę w okresie od 10 do 21 lipca od godz. 10:00 do 15:00

- wycieczki wyjazdowe, zajęcia profilaktyczne, wyżywienie

- zapisy w GOPS w pokoju nr 13 lub pod nr tel. 023/671-70-78

PLAKAT


 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej poszukuje osoby do pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie gminy Opinogóra Górna na ½ etatu. Szczegółowe informacje w pokoju numer 14 lub pod numerem telefonu 23 671-70-78.

 POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej przystępuje jako Organizacja Partnerska Lokalna do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

Realizacja dostaw artykułów spożywczych  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 rozpoczyna się od września 2016 roku i będzie trwała do czerwca 2017r.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Od 24.08.2016r. dostępne będą do wypełnienia dokumenty niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej.

Dokumenty należy składać do 29 sierpnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, u pracownika socjalnego obsługującego dany teren.

 


PÓŁKOLONIE 2016

 

Odpowiadając na  zapotrzebowanie rodziców chcących atrakcyjnie i twórczo wypełnić wolny czas swoich pociech Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował półkolonie letnie w Świetlicy Środowiskowej w Opinogórze. Przez 2 tygodnie dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych jak również korzystały z wielu wycieczek zorganizowanych m.in. do Mamutowa, ZOO w Płocku, Parku Linowego w Przasnyszu. Atrakcji było co nie miara – małpi gaj, rejs pirackim statkiem, zabawa w domku Baby Jagi, zabawy w piłkolandii, gry w hokeja. Park linowy przywitał nas licznymi trasami z przeszkodami, które wywołały u dzieci wiele radości i emocji.  Dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu dzieci mogły bezpłatnie skorzystać z Lekcji muzealnych, które zapoznały ich z historią Zamku, Dworu i Folwarku. Spotkanie z Policją i pracownikami Sanepidu przybliżyły dzieciom wiedzę na temat „bezpiecznych wakacji”. Zajęcia warsztatowe z psychologiem w formie ciekawych i pouczających zabaw dostarczyły dzieciom wiedzy na temat skutecznych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami i napięciem. Praca w grupie pogłębiła u dzieci odpowiedzialność, tolerancję i szacunek do innych osób.W czasie deszczu dzieci nie mogły się nudzić…basen, grill, dyskoteki, zajęcia kulinarne to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez organizatorów. Liczne konkursy z nagrodami ucieszyły niejednego! Wspólne posiłki integrowały grupę i dawały siłę i energię do dalszej zabawy.

W dobrym towarzystwie czas szybko płynie, więc i nasze Pólkolonie dobiegły końca, pozostawiając miłe wspomnienia, nowe znajomości i chęci do kolejnych tego typu zajęć.

W półkoloniach wzięło udział łącznie 48 dzieci z naszej Gminy. Zainteresowanie było bardzo duże, dlatego też w Świetlicy Środowiskowej będą odbywały się w dalszym ciągu zajęcia skierowane do dzieci z gminy Opinogóra Górna.

Zapraszamy do świetlicy!

 

 

 


Bezpłatne porady prawne

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Opinogóra Górna,  do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, które w dniach 17 i 24 czerwca 2015 r.  w godzinach 10:00–15:00, udzielał będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej radca prawny mec. Marek Stopczyński.
Osoby chcące skorzystać z bezpłatnej porady prawnej proszone są o zarejestrowanie się w Gminnym Centrum Informacji pod numerem telefonu 23 673 61 10 wew. 104 lub  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 23 671 70 78 w celu ustalenia godziny przyjęć.
Jednocześnie informujemy, że bezpłatne porady prawne nie obejmują swym zakresem sporządzania pism ani reprezentacji procesowej.

 

 

 


 

Poniżej zamieszczamy projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

STRATEGIA

 


KARTA DUŻEJ RODZINY

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 16 czerwca 2014 r. realizuje program "Karta Dużej Rodziny", który jest przeznaczony dla rodziny z 3 i wiecej dzieci. Niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl. lub pod nr tel. 671-70-78 wew. 34 lub 35.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków w pokoju nr 12.

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Mazowiecka Fundacja Rozwoju, realizatorzy projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna”, informują, iż w dniu 24.06.2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, odbędą się

TARGI PRACY

Celem Targów Pracy będzie zaprezentowanie wolnych miejsc pracy przez lokalnych Pracodawców oraz spotkanie się z kandydatami poszukującymi zatrudnienia – uczestnikami projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna”.

Do udziału w targach zapraszamy wyłącznie Przedstawicieli firm i instytucji, posiadających wolne miejsca pracy, zainteresowanych zaprezentowaniem ofert pracy w ramach organizowanego wydarzenia. Pracodawcy, który zdecydują się na zatrudnienie uczestników projektu otrzymają wsparcie od realizatorów projektu w postaci pokrycia kosztów wynagrodzenia stażystów wraz z pochodnymi.

Udział w targach jest bezpłatny.

Bliższych informacji na temat targów udziela Pani Katarzyna Lubińska, Mazowiecka Fundacja Rozwoju, tel. 23-671-21-49, e-mail: mfr.biuro@o2.pl.

 


 

 

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2013 W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA (pobierz)

 


 

Prośba o  pomoc dla Beaty!


W gminie Opinogóra Górna został powołany „Opinogórski Komitet Pomocy dla Beaty Chylińskiej”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc dla chorej Beaty  zam. w Trętowie  gm. Opinogóra.
Pani Beata jest 39 letnią schorowaną kobietą. Na skutek wylewu, którego doznała 12 lat temu jest sparaliżowana i przykuta do łóżka. Jedna strona ciała jest całkowicie niewładna a na jej ciele wystąpiły trudne do wyleczenia odleżyny. Beata wymaga stałej opieki innych osób. 
Największym zagrożeniem dla zdrowia  i życia Beaty jest guz nowotworowy, nieoperacyjny, umiejscowiony między 6 a 7 kręgiem w pobliżu rdzenia kręgowego. Należy jak najszybciej wykonać radioterapię w celu eliminacji guza. Koszt tego wielostopniowego  zabiegu to kwota 25 tys.zł.  Zabieg ten niestety nie podlega refundacji przez NFZ.
Jedynym dochodem w rodzinie jest renta Beaty, która nie wystarcza na utrzymanie rodziny. Duże koszty w rodzinie stanowią wydatki związane z zakupem leków i opatrunków.
Pozostawiona przez męża, dzięki pomocy matki wychowuje dwie córki w wieku 17 i 12 lat.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w formie wpłat na konto
93 8229 1015 0000 0188 2000 0020


Za okazaną pomoc i ofiarność serdeczne Bóg zapłać!

Członkowie Komitetu Pomocy
Beacie Chylińskiej 

04.04.2011r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogóra Górnej ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. zamówień publicznych

na rzecz projektu systemowego pt. „ Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie GOPS  w Opinogórze Górnej , pokój nr 12 w terminie do dnia 21 kwietnia 2011 r. do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych”.

 

Szczegóły ofert w załączniku (pobierz).

 


 

01.03.2011r.

Informujemy, że od 1 lutego roku do 31 marca 2011r. prowadzimy nabór do projektu systemowego pt.: "Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

W Projekcie będą realizowane następujące działania:

- spotkania z doradcą zawodowym,

- warsztaty porad obywatelskich,

- kurs zawodowy w zależności od indywidualnych predyspozycji uczestnika projektu,

- kurs prawa jazdy kat.B.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu (pokój nr 25), w którym można również pobrać dokumenty rekrutacyjne.

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie!

 


 

03.05.2010r.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 do 31 maja 2010 roku prowadzona jest rekrutacja do udziału w projekcie

„Czas na aktywność”, w ramach którego oferujemy:

 

·  bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B dla 6 kobiet

·  bezpłatny kurs wizażu dla 6 kobiet

·  bezpłatny kurs „Opiekuna osób starszych” dla 4 kobiet oraz wsparcie doradcy zawodowego

 

W Projekcie mogą wziąć udział bezrobotne mieszkanki gminy Opinogóra, które są w wieku aktywności zawodowej.

Dokumenty rekrutacyjne (pobierz) oraz kserokopię dowodu osobistego należy złożyć do Biura Projektu (pok. 25) do 31 maja 2010. Więcej informacji można uzyskać od Pani Anny Gąsiorowskiej lub pod nr 023/671-70-78.

 

 


 

09.03.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie chętne Panie na spotkanie informacyjne na temat uczestnictwa w Projekcie

„Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”.

Spotkanie odbędzie się 23 marca o godz.1000 w pokoju nr 13.

 

 


 

01.03.2010r.

INFORMACJA!

 

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do Projektu pt.:

„Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”. W ramach Projektu przewidujemy:

 

- szkolenie zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami

- spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu w zakresie

profilaktyki zdrowotnej

- wsparcie doradcy zawodowego

- trening kształtowania umiejętności wychowawczych i interpersonalnych

 

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie chętne Panie z terenu

naszej gminy!

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu (pokój nr 12)

u Pani Anny Gąsiorowskiej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

 


 

06.01.2010r.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Opinogórze Górnej informuje, że przy Urzędzie Gminy działa grupa AA ( anonimowych Alkoholików). Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 17:00. Wraz z nowym rokiem ponownie zostanie uruchomiona grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Ewą Żórawską Tel: 023/ 671-70-78.

 


 

04.01.2010r.

W dniu 31.12.2009r. zakończyliśmy realizację projektu systemowego pt: „Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”, w którym uczestniczyło 8 osób z terenu naszej gminy. Uczestnicy zdobyli certyfikaty ukończenia kursu komputerowego, komunikacji interpersonalnej jak również kursu „Profesjonalnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych”. Mieli również możliwość ukończenia kursu prawa jazdy kat. B. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

15.12.2009r.

W dniu 14 grudnia 2009 roku odbyło się spotkanie wigilijne dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, podczas którego wręczono paczki świąteczne.

 

 

Kolejny projekt realizowany przez GOPS!

Informujemy, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie od marca 2010r. będziemy realizować projekt pt: „Czas na aktywność” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Więcej informacji zamieścimy niebawem.

 


 

24.11.2009r.

NAGRODA MINISTRA!!!

 

W dniu 23.11.2009 roku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej otrzymał nagrodę indywidualną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są dla pracowników pracujących w dziedzinie pomocy społecznej raz w roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Pani Ewa Żórawska nagrodę otrzymała za podejmowanie kompleksowych działań i nowatorskich rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych oraz na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pani Ewa Żórawska koordynuję pracą nie tylko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ale również Opinogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, którego jest założycielem i autorem kilku projektów. Na szczególną uwagę zasługuje jej kompleksowość działań oraz aktywizacja różnych grup społecznych na rzecz środowiska lokalnego, współdziałanie z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Załącznik: List gratulacyjny

 

 


 

21.08.2009r.

 

Okres zasiłkowy 2009/2010 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Od 1 września 2009 roku będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2009/2010. W przypadku gdy osoba ubiega się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiega się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

 


 

01.08.2009r.

 

Okres świadczeniowy 2009/2010 - wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Od 1 sierpnia 2009 roku będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2009/2010. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.