Przydatne linki:

 

A A A

Informacje o projekcieInformacje o projekcie
Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę kompleksowego wsparcia osób z obszaru gminy Opinogóra, w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
Klub Integracji Społecznej jest pierwszym na terenie gminy Opinogóra Górna miejscem Integracji Społecznej.
Wszystkie realizowane działania są dla uczestników i uczestniczek całkowicie bezpłatne.
Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem reintegracji społecznej jest:
- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu.
- nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem
- nauka racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
W ramach swojej działalności KIS realizował będzie szereg działań aktywizujących i wspierających, na które składać się będą:
> Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne i prawne, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych mających wpływ na aktywność społeczną i zawodową
> Warsztaty podnoszące kompetencje uniwersalne i społeczne, mające na celu nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wyrobienia postaw wpływających na wzrost poczucia własnej wartości oraz większą otwartość na zjawiska społeczne
> Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczestników
> Pośrednictwo pracy i staże zawodowe – na rzecz uczestników świadczone będą usługi pośrednictwa pracy, których rezultatem będzie organizacja 4-miesięcznych staży zawodowych  dla podopiecznych KIS-u.
> Praca socjalna polegająca na realizacji indywidualnych kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.