Przydatne linki:

 

A A A

KIS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Dnia 1 stycznia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej w partnerstwie z Mazowiecką Fundacją Rozwoju rozpoczął realizację projektu pn.  „Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna”. Celem powołania Klubu  jest prowadzenie działań wspierających  wszechstronny rozwój osobowości i aktywizacja społeczno-zawodowa 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Opinogóra Górna. Czas trwania projektu styczeń 2013 – grudzień 2014.
Czym jest Klub Integracji Społecznej?

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub Integracji Społecznej działa na rzecz integrowania się ludzi o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzających do tworzenia własnych miejsc pracy.