Przydatne linki:

 

A A A

POKL 7.1.1. 2008

W okresie od 01.06.2008r. do 31.12.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej realizował projekt systemowy pt: „PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA”. To jeden z pierwszych projektów realizowanych na terenie gminy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013. Główne założenie projektu opiera się na rozwijaniu aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, będących beneficjentami ośrodka pomocy społecznej. W praktyce oznacza to cykl działań nastawionych na przygotowanie grupy uczestniczącej w projekcie kobiet do ponownego podjęcia zatrudnienia, po długim co najmniej 12 miesięcznym okresie nieaktywności zawodowej. W projekcie wzięło udział 7 kobiet z terenu naszej gminy. Beneficjentki odbyły indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, zdobyły zawód sprzedawcy, ukończyły kurs komunikacji interpersonalnej, kurs obsługi komputera i kurs prawa jazdy kat. B. Zakres tematyczny projektu „PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA” wpisuje się w ramy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu „PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej pozyskał z Unii Europejskiej kwotę 74 269,98 zł.

Specyfika projektu realizowanego przez GOPS Opinogórze Górnej

Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które długo pozostają bez zatrudnienia, najczęściej nie potrafią podjąć działań, aby powrócić na rynek pracy. Brakuje im umiejętności zawodowych, społecznych, cechuje ich także niska aktywność na rynku pracy, apatia, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości. Niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, brak specjalistycznych umiejętności zawodowych, nieumiejętność poruszania się na rynku pracy są głównymi przeszkodami w tym zakresie. W przypadku gminy Opinogóra Górna największą grupę długotrwale bezrobotnych stanowią kobiety . Przez uczestnictwo w projekcie uczestniczki mają szansę poprawić własną autoprezentację, nabrać pewności w kontaktach interpersonalnych, zwiększyć motywację do aktywnego poszukiwania pracy, jak i odpowiedzialność za własne decyzje. Uczestniczki projektu to osoby mające trudności w powrocie na rynek pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W czasie realizacji projektu uczestniczki biorą udział w treningu umiejętności psychospołecznych oraz w warsztatach szkoleniowo-doradczych. Spotkania prowadzone przez doradcę zawodowego obejmują poradnictwo indywidualne, pozwalające poznać każdego uczestnika, jego problemy, obawy i potencjalne możliwości. Po spotkaniu z doradcą zawodowym uczestniczki wzięły udział w szkoleniu zawodowym. Ukończone kursy zostały potwierdzone certyfikatem. .

Cele

Gmina Opinogóra Górna (6100 mieszkańców) jest gminą typową rolniczą w której było 6 placówek Państwowych Gospodarstw Rolnych. Głównym problemem społecznym jest bezrobocie. Pomimo, że od 2005 roku liczba bezrobotnych nie wzrasta, to liczba klientów korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia jest duża(134 rodziny). Wyniki analizy dokumentacji tych osób bezrobotnych objętych wsparciem OPS, wykazuje na trudną sytuacje osób bez pracy, o niskich (wykształcenie podstawowe i zawodowe) lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Mamy diagnozę sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin korzystających z usług OPS. Mamy deklaracje w projekcie 7 długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej powyżej 12 miesięcy. Z analizy dokumentów tych osób wynika, że dla nich dominującymi barierami są: - 100% - niskie wykształcenie / podstawowe i zawodowe/ - 100% - brak specjalistycznych umiejętności zawodowych i umiejętności / kwalifikacje zawodowe są nie adekwatne do oczekiwań pracodawców/, - 80% - brak doświadczenia zawodowego, - 50% - brak umiejętności "poruszania się na rynku pracy". - 70% - trudności związane z dojazdem do pracy, Brak pracy dla bezrobotnych OPS ( osoby w wieku 20- 40 lat), jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Owe czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od OPS. Wyżej scharakteryzowane bariery wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Zaplanowano zastosowanie aktywnej integracji ( aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej) realizowane przez pracowników socjalnych, specjalistów z zakresu pedagogiki i umiejętności zawodowych w konkretnych zawodach oraz doradcę zawodowego. Narzędziem podstawowym będzie zastosowanie kontraktu socjalnego. .

Istotne jest:

- zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, - przeszkolenie w zakresie stosowania technik komputerowych, - zdiagnozowanie odbiorców projektu przez lekarza ( w celu predyspozycji prowadzenia samochodów osobowych) - ukończenie szkolenia z zakresu prawo jazdy, - zorganizowanie kursów zawodowych zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami podopiecznych OPS uwzględniono naukę odbiorców projektu, plan życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem. Przewiduje się położenie zwiększonego nacisku na indywidualną pracę w ramach kontraktów socjalnych m.in. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego ( doradca zawodowy i psycholog). celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. .

Cele szczegółowe:

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, - zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, - zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, - doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia, Działania w ramach projektu są zgodne z właściwościowymi politykami i zasadami wspólnotowymi: - równość szans ( wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społecznych i zawodowych), - rozwój lokalny ( zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego i wzrost poziomu wykształcenia), - innowacyjność, - rozwój społeczeństwa informacyjnego ( doskonalenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności do potrzeb rynku pracy. .

Struktura projektu

Uczestnicy projektu „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA” objęci zostali indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz warsztatami w zakresie: poszukiwania pracy, korzystania z internetu w procesie poszukiwania pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Osoby objęte wsparciem uczestnicy w szkoleniach zawodowych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą przez doradcę zawodowego. W projekcie uwzględniono także zajęcia z obsługi komputera, kurs komunikacji interpersonalnej i cieszący się dużym zainteresowaniem kurs prawa jazdy kat. B. Przebieg działań Projekt „PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA” obejmował: 1. Pracę socjalną - podpisanie i realizację 7 kontraktów socjalnych 2. Wsparcie dochodowe - wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie 3. Aktywną integrację - spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym - kurs w zawodzie sprzedawcy wraz z obsługą kas fiskalnych - kurs komputerowy -kurs prawa jazdy kat. B

Przebieg działań

Projekt „PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA” obejmował: 1. Pracę socjalną - podpisanie i realizację 7 kontraktów socjalnych 2. Wsparcie dochodowe - wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie 3. Aktywną integrację - spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym - kurs w zawodzie sprzedawcy wraz z obsługą kas fiskalnych - kurs komputerowy -kurs prawa jazdy kat. B