Przydatne linki:

 

A A A

POKL 7.1.1. 2009

Od marca 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej rozpoczął realizację kolejnego projektu systemowego pt. "PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA", jego zakres jak i główne cele stanowią kontynuację projektu realizowanego przez opinogórski ośrodek pomocy społecznej w ubiegłym roku. Główne założenie projektu podobnie jak w ubiegłym roku opiera się na rozwijaniu aktywności zawodowej wśród osób długotrwale bezrobotnych, będących beneficjentami ośrodka pomocy społecznej. W praktyce oznacza to cykl działań nastawionych na przygotowanie grupy uczestniczącej w projekcie do ponownego podjęcia zatrudnienia, po długim co najmniej 12 miesięcznym okresie nieaktywności zawodowej. Projekt realizowany przez opinogórski GOPS ma także dostosowywać rolę ośrodka pomocy społecznej do zmieniających się warunków społecznych  – ma to być model pomocy oparty na integracji socjalnej, co oznacza wykorzystanie w pomocy społecznej zarówno świadczeń socjalnych, jak również takich instrumentów jak: wsparcie, edukacja socjalna, pomoc w zatrudnieniu, szeroko rozumiana praca socjalna w środowisku. Zakres tematyczny projektu "PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA" wpisuje się w ramy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Opis projektu

Gmina Opinogóra Górna (6046 mieszkańców) jest gminą typową rolniczą w której było 6 placówek Państwowych Gospodarstw Rolnych. Głównym problemem społecznym jest bezrobocie. Według statystyk z PUP w Ciechanowie na koniec I 2009r. zarejestrowane w Gminie Opinogóra Górna były 324 osoby w tym 183 długotrwale bezrobotni i 141 bez kwalifikacji zawodowych. Liczba bezrobotnych zwiększa się z powodu panującego kryzysu gospodarczego w Polsce. Jest to zauważalne również wśród klientów OPS. Wzrasta liczba klientów poszerzających sferę ubóstwa i wykluczenia społecznego, a możliwości finansowe i kadrowe OPS są niewystarczające i uniemożliwiają skierowanie pełnego strumienia pomocy do wszystkich potrzebujących. Wyniki analizy dokumentacji klientów OPS wskazują na trudną sytuację osób bez pracy, o niskich (wykształcenie podstawowe i zawodowe) lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Z diagnozy sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin korzystających z usług OPS i analizy dokumentów tych osób wynika, że dominującymi barierami są:
- 100% - niskie wykształcenie / podstawowe i zawodowe/
- 100% - brak specjalistycznych umiejętności zawodowych i umiejętności / kwalifikacje zawodowe są nie adekwatne do oczekiwań pracodawców/,
- 80% - brak doświadczenia zawodowego,
- 80% - brak umiejętności "poruszania się na rynku pracy".
- 70% - trudności związane z dojazdem do pracy,
Brak pracy dla bezrobotnych OPS ( osoby w wieku 18- 50 lat), jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Owe czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od OPS.
Wyżej scharakteryzowane bariery wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność i potrzeba zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy. Zaplanowano zastosowanie 3 instrumentów aktywnej integracji ( aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej) realizowanych przez pracownika socjalnego, zatrudnionego w projekcie. Narzędziem podstawowym będzie zastosowanie kontraktu socjalnego.
Istotne jest:
- zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
- przeszkolenie w zakresie stosowania technik komputerowych,
- zdiagnozowanie odbiorców projektu przez lekarza ( w celu predyspozycji prowadzenia samochodów osobowych),
- ukończenie szkolenia z zakresu prawa jazdy,
- zorganizowanie kursów zawodowych zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami podopiecznych OPS
Uwzględniono naukę odbiorców projektu, plan życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem. Przewiduje się położenie zwiększonego nacisku na indywidualną pracę w ramach kontraktów socjalnych m.in. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego.
Występuje zgodność z Opisem Priorytetów PO KL Poddziałania 7.1.1,które jako grupy docelowe wskazują osoby korzystające pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W projekcie wezmą udział osoby w wieku 18-50 lat, spełniające wyżej wymienione kryteria. Wybrano te osoby, ponieważ wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowe do współpracy.
Zaprosimy do udziału 8 osób, które zgłosiły swój akces/wywiad środowiskowy. W przypadku rezygnacji osób, deklarujących udział, zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym korzystającym z pomocy OPS/lista rezerwowa-4/.
Zostanie wyłoniona grupa spełniająca kryteria projektu wraz z porozumieniem z PUP. Rekrutację przeprowadzi koordynator projektu i pracownik socjalny, decydując o zakwalifikowaniu do projektu, zostanie podpisany kontrakt socjalny.
Opisany sposób rekrutacji jest sprawdzony - eliminujemy przypadkowy wybór, ponieważ:
- bazując na zgromadzonej dokumentacji socjalnej i 8 deklaracjach, trafimy do właściwych osób, które "współtworzyły" projekt i spełnimy ich oczekiwania/zawarte w wywiadach środowiskowych/ opierając się na dokumentacji socjalnej mamy wgląd w sytuację życiową klientów OPS, - rozmowa przed podpisaniem kontraktu socjalnego przysporzy informacji o bezrobotnym i jego udziale w projekcie. Wyżej wymieniony proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci/jednakowy dostęp/.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:
-zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, -zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, -zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, -doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia, -wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby Działania w ramach projektu są zgodne z właściwościowymi politykami i zasadami wspólnotowymi: - równość szans ( wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społecznych i zawodowych), - rozwój lokalny ( zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego i wzrost poziomu wykształcenia), - innowacyjność, - rozwój społeczeństwa informacyjnego ( doskonalenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności do potrzeb rynku pracy. Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS.

Przebieg działań

Projekt „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA” obejmuje:
1. Pracę socjalną - podpisanie i realizację 8 kontraktów socjalnych, które prowadzi pracownik socjalny zatrudniony na potrzeby realizacji projektu
2. Wsparcie dochodowe - wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie
3.Aktywną integrację
- spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym- 2 godziny na osobę i 3 godziny zajęć grupowych
- kurs komunikacji interpersonalnej, obejmujący 30 godzin pracy warsztatowej
- kurs w zawodzie sprzedawcy wraz z obsługą kas fiskalnych
- kurs komputerowy
-kurs prawa jazdy kat. B