Przydatne linki:

 

A A A

programy/projekty

,,Dodać życia do lat”Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Opinogórze Górnej realizuje projekt pt:,, Dodać życia do lat” skierowany do osób starszych z terenu gminy Opinogóra Górna. Program ma na celu aktywizację seniorów , ich integrację ze środowiskiem lokalnym. Przy realizacji zadań w projekcie stowarzyszenie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W zakresie realizacji działań w projekcie przewidziano spotkanie integracyjne dla seniorów z okazji ,, Święta Pieczonego Ziemniaka oraz spotkanie informacyjno – edukacyjne z lekarzem. Projekt otrzymał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5 000 zł.


,, Metody pracy i aktywizacji osób bezrobotnych w GOPS ‘’


1.Prace społecznie użyteczne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pracy socjalnej z bezrobotnymi koordynuje pracę 6 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. 4 osoby są oddelegowane do szkół w celu wsparcia realizacji Rządowego Programu pt:,, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w szkołach podstawowych i gimnazjum.

2. osoby pracują w miejscowości Pałuki przy segregacji śmieci i pracach porządkowych w miejscach publicznych. Prace społecznie – użyteczne są finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Zatrudnione osoby – to długotrwale bezrobotni.


Segregacja odpadów


2.Roboty publiczne

W ramach robót publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku zatrudnił 7 osób, w tym 6 osób pracuje na stanowisku opiekunki domowej i 1 osoba na stanowiska opiekuna świetlicy wiejskiej w Pałukach. Roboty publiczne są finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy

3.Realizacja projektu systemowego pt:,, Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Festyn Rodzinny w Pałukach


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Pałukach festyn rodzinny. W imprezie integracyjnej szczególną uwagę poświęcono dzieciom, dla których przygotowano wiele konkursów, w tym o tematyce profilaktycznej w zakresie uzależnień. Mieszkańcy mieli możliwość integracji i wspólnego spędzenia czasu .