Przydatne linki:

 

A A A

Rekrutacja do projektu


Rekrutacja do projektu
Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem projektu może być mieszkaniec/mieszkanka gminy Opinogóra Górna, zagrożony/a lub dotknięty/a wykluczeniem społecznym z jednego z poniższych powodów:
Ubóstwo;
Sieroctwo;
Bezrobocie;
Niepełnosprawność;
Długotrwała lub ciężka choroba;
Przemoc w rodzinie;
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego;
Trudność w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego;
Alkoholizm lub narkomania.
W procesie rekrutacji będą stosowanie kryteria preferencyjne w odniesieniu do osób, które:
Pozostają bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie;
Mają niskie lub brak im kwalifikacji zawodowych;
Nie mają doświadczenia zawodowego;
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
Kobiety samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko.
Jeśli:
- jesteś osobą bezrobotną lub uczącą się;
- znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej,
- borykasz  się z problemami natury zdrowotnej (ciężka choroba, niepełnosprawność, uzależnienia)
Chciałbyś:
-bezpłatnie skorzystać z porady specjalistów,
- zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe,
- znaleźć zatrudnienie i zdobyć doświadczenie zawodowe.
Zgłoś się do nas!

Od 29 października trwa II tura naboru do projektu.
By wziąć udział w projekcie należy wypełnić  zamieszczony poniżej w zakładce Formularz rekrutacyjny oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych i dostarczyć do biura Projektu, które się mieści na I piętrze Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej. Pokój 26.
Można również wszystkie potrzebne dokumenty wypełnić na miejscu.
Udzielamy również wszelkich informacji telefonicznie. Nasz numer telefonu 23-671-70-78 wew. 37 w godz. 7.45-15.45

Wszystkie zainteresowane Panie i panów udziałem w Projekcie „Klub Integracji Społecznej” w gminie Opinogóra Górna zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
Nabór Formularzy zgłoszeniowych trwać będzie   do 16 grudnia 2013 (w godz. 8:00 - 15:00)
O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów i spełnianie wskazanych kryteriów. Zgłoszenia wpływające za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera będą rejestrowane na bieżąco. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie.

Aby wszyscy potencjalni uczestnicy naszego Klubu mogli zgłosić chęc udziału w działaniach aktywizujących i złożyć wymagane dokumenty z racji przypadajacego w czasie rekrutacji okresu świątecznego przedłużamy nabór do 10.01.2014r.